Algemene voorwaarden

1. Verantwoordelijkheid
Ouders/verzorgers, die de cursusovereenkomst voor minderjarigen aangaan, ongeacht in welke hoedanigheid, zijn hoofdelijk verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de onderstaande voorwaarden. Zij worden verder aangeduid als de verantwoordelijke. Ook indien cursisten tussentijds meerderjarig worden, blijft degene die de overeenkomst is aangegaan de verantwoordelijke.

2. Privacyverklaring
Naam en persoonsgegevens worden vertrouwelijk gebruikt en zullen niet worden gedeeld. E-mailadres wordt gebruikt voor nieuwsbrieven en praktische informatie. Uw rekeningnummer wordt alleen gebruikt voor de contributie. U kunt uw (adres)gegevens wijzigen door een e-mail te sturen naar stefaniepoppelaars@gmail.com

Uw gegevens worden na uitschrijving tot het begin van het nieuwe seizoen bewaard en zullen dan verwijderd worden uit ons systeem.

In de lessen van Dansstudio Poppelaars zullen geen foto’s of video’s worden gemaakt zonder overleg en toestemming. Tijdens voorstellingen, optredens en open lessen kunnen er wel foto’s gemaakt worden en gefilmd worden.

3. Contributie
Het lesgeld bedraagt voor kinderen €22,50 per maand bij 1 les per week (€270,- voor een jaar). Voor volwassenen €25,50 per maand (€306 voor een jaar). De kinderlessen van 45 minuten kosten €21,50 per maand (€258,- voor een jaar. Op de 2e les in de week (voor dezelfde persoon) krijgt u 50% korting.

Spitzenles (bij klassiek ballet) €11,- per maand. Wedstrijdgroep (als 2e training in de week) €15,- per maand.

prijsindexatie augustus 2021

De contributie wordt achteraf, per automatische incasso geïnd voor de 10e van de maand. Hiertoe dient de cursist (of de ouder/verzorger) een machtiging te geven aan de administratie (via inschrijfformulier: rekeningnummer NL39 RABO 0150821840 ten name van Dansstudio Poppelaars.)

Indien u geen automatische incasso wil afgeven kunt u ook de contributie + € 10,- administratiekosten, zelf in twee termijnen overmaken.

4. Aanmaningskosten
Indien de automatische incasso geweigerd wordt, zal de volgende maandbetaling met Euro 2,00 verhoogd worden. Peildatum voor deze beslissing is de 20e van de maand.

5. Herinneringen/Incasso
Bij het niet-voldoen aan de betalingstermijn zoals in een aanmaning vermeld, gaan de vorderingen ter incasso. Het cursusgeld over de lopende periode is ineens opvorderbaar verhoogd met incassokosten, administratiekosten, rente per achterstallige cursusmaand en eventuele binnen- /buiten-gerechtelijke kosten, die verbonden zijn aan de inning.

6. Proeflessen
Voor proeflessen neem contact op met Stefanie Poppelaars. Een proefles kost €5,- kinderles, €6,- volwassenen.

7. Vakanties
Dansstudio Poppelaars houdt de schoolvakanties aan van de middelbare scholen (regio Midden Nederland). Kijk op www.danspoppelaars.nl

8. Opzegtermijn één kalendermaand
Uw abonnement opzeggen kan enkel via email naar stefaniepoppelaars@gmail.com. Mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd. Na schriftelijke opzegging is de verantwoordelijke nog een hele maand-contributies verschuldigd, ongeacht het seizoen. Uiteraard kan de cursist deze maand het beschikbare lesaanbod blijven volgen.

9. Afwezigheid
Indien je een les niet hebt kunnen volgen (bijvoorbeeld wegens ziekte) kun je altijd een les inhalen op een ander tijdstip. Restitutie van de betaalde contributie is niet mogelijk.

10. Aansprakelijkheid
Dansstudio Poppelaars is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen of andere schade (bijvoorbeeld letsel), die een cursist kan overkomen.

11. Schade
Schade toegebracht aan de inventaris (cq het gebouw waar de lessen plaatsvinden) wordt op de cursisten verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

12. Overmacht
Dansstudio Poppelaars zal er alles aan doen om de dans-en sportlessen te kunnen blijven verzorgen. Wanneer er door overmacht geen lessen mogelijk zijn, is Dansstudio Poppelaars niet verplicht om lesgeld terug te betalen. Wel wordt er samen naar een andere oplossing gezocht.